Tổng Đài Cứng

Tổng Đài IP Yeastar S20

• 20 máy nhánh
• 10 cuộc gọi đồng thời
• 4 cổng FXO/FXS
• 1 cổng GSM

Tổng Đài IP Yeastar S50

• 50 máy nhánh
• 25 cuộc gọi đồng thời
• 8 cổng FXO/FXS
• 4 cổng GSM

Tổng Đài IP Yeastar S100

• 100 máy nhánh
• 30 cuộc gọi đồng thời
• 16 cổng FXO/FXS
• 6 cổng GSM

Tổng Đài IP Yeastar S300

• 300 máy nhánh
• 60 cuộc gọi đồng thời
• 24 cổng FXO/FXS
• 6 cổng GSM