Hãy chọn gói thích hợp

CC3

Dịch vụ Call Center
- Hỗ trợ 3 máy nhánh

CC5

Dịch vụ Call Center
- Hỗ trợ 5 máy nhánh